KS Wicher Wierzchucino - strona oficjalna

Strona klubowa
  • RUNDĘ JESIENNĄ KOŃCZYMY NA 2 Miejscu ZAPRASZAMY NA WIOSNĘ !!!
  •        

POMORSKI ZPN

NASI SPONSORZY


 
 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

MIEJSCE ROZGRYWANIA MECZÓW PIŁKARSKICH

   
BOISKO 
 
BRZYNO
 
ul. Wejherowska

 

 

 

 

 

 

 

 

SIBUK - POLECAMY

POMORSKI ZPN

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12
GKS Linia - Stolem II Gniewino
Solar Władysławowo - Puma Darżlubie
Huragan Smolno - Sokół Strzelno
KKS Koleczkowo - Relaks Mechowo
Ajax Leśniewo - KS Wicher Wierzchucino
Arka Prusewo - Nórda Karwia

ADMINISTRACJA

GŁ. ADMIN
JACEK KRAMPIKOWSKI
795-043-605


FACEBOOK FANPAGE
JACEK KRAMPIKOWSKI

JacaBRZ@interia.pl

 

OFICJALNY FANPAGE

 

 

 

TENISOWY FANPAGE

LIGA TENISA - WYNIKI

ŁĄCZY NAS PIŁKA

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Jacek Krampikowski - Admin
zostaw wiadomość

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 328, wczoraj: 617
ogółem: 1 243 674

statystyki szczegółowe

Statut Klubu

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO „WICHER WIERZCHUCINO”

 

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§ 1
 Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Klubu Sportowego „Wicher”, zwane w dalszym ciągu „Wicher Wierzchucino”.
Stowarzyszenie przyjmuje kilkudziesięcioletnie tradycje KS „Wicher”.
§ 2
Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Wierzchucino, a terenem działania jest obszar  Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
Stowarzyszenie  działa  na podstawie przepisów: ustawy  z  dnia  7 kwietnia  1989r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Z 2001r. Nr 49, poz. 855 z późn.zm.), ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96,
poz 873 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Organem właściwym, nadzorującym działalność jest Starosta Pucki.
§ 4
Stowarzyszenie   opiera   swoją   działalność   na   pracy   społecznej   członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4
 KS Wicher Wierzchucino jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 5
 Klub używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 Barwami klubu są kolory niebieski i biały .

Rozdział II
Cele i środki działania KS „WICHER” Wierzchucino
§ 6
Do zadań KS „WICHER” Wierzchucino należy:
1. Rozwijanie wyczynowego i amatorskiego sportu piłkarskiego oraz innych dyscyplin sportowych w środowisku gminy Krokowa, w szkołach i dla osób i organizacji wspierających.  
2. Tworzenie warunków dla uprawiania sportu wyczynowego swym członkom w tworzonych grupach szkoleniowych.
3. Nadzorowanie działalności nad szkoleniem sportowym zawodników drużyn wyczynowych oraz młodzieżowych w poszczególnych grupach wiekowych.
4. Angażowanie wyspecjalizowanej kadry trenersko-instruktorskiej.
5. Korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych.
7. Organizowanie warunków dla uprawiania sportu młodzieży mniej sprawnej oraz niepełnosprawnej.

§ 7
 Dla osiągnięcia celów statutowych KS „WICHER” Wierzchucino podejmuje następujące środki i działania:
1. Organizuje zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje oraz inne osoby prawne i fizyczne;
2. Organizuje obozy i zgrupowania sportowe, konsultacje, prelekcje i kursy mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników oraz kadry trenersko-instruktorskiej;
3. Prowadzi prace wychowawcze wśród członków klubu;
4. Prowadzi prace propagandowe i informacyjne w celu popularyzacji sportu głównie w środowisku gminy Krokowa poprzez wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów, folderów, programów, afiszy etc.;
5. Zapewnia optymalne wykorzystanie całego swojego potencjału technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i kadrowego.
6. Prowadzi działalność integrującą społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, organizuje spotkania integracyjne oraz podejmuje działania promujące cele Stowarzyszenia.
8. Podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
§ 8
Działalność,   w   części   dotyczącej   działalności   pożytku   publicznego,   nie   jest  działalnością gospodarczą.
Dochód z działalności odpłatnej może być przeznaczony tylko na realizację celów
 statutowych.
 Stowarzyszenie   prowadzi   działalność   społecznie   użyteczną   na   rzecz   ogółu
społeczności poprzez realizację celów statutowych.
Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w pkt 1 może być działalność reklamowa osób i podmiotów przekazujących środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie KS „WICHER” Wierzchucino, ich prawa i obowiązki
§ 9
1. Członkami KS „WICHER” Wierzchucino mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na członków:
- zwyczajnych,
- honorowych.
§ 10
1. Rodzaje członków:
 Członkiem zwyczajnym KS „WICHER” Wierzchucino może być:
- każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w złożonej dobrowolnie deklaracji wyrazi chęć uprawiania sportu i rekreacji lub wspierająca działalność statutową klubu;
-  każda niepełnoletnia osoba fizyczna, która złoży podpis na deklaracji dobrowolnie wyrażając przez to chęć uprawiania sportu i rekreacji. Warunkiem przyjęcia tej deklaracji jest obowiązkowy podpis jednego z prawnych opiekunów uczestnika;
- Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która położyła szczególne zasługi w rozwoju klubu.  O nadanie tytułu członka honorowego musi wystąpić Zarząd klubu z wnioskiem do Walnego Zebrania
2. Zasady przyjmowania członków
 - Członków  zwyczajnych, przyjmuje Zarząd Klubu przez podjęcie odpowiedniej uchwały własnej.
- Podstawą przyjęcia na członka klubu każdorazowo będzie deklaracja członkowska osoby fizycznej lub prawnej.
3. Zasady przywrócenia członka klubu
 - W przypadku nie przyjęcia członka do klubu przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
- Takie samo prawo upoważnia zainteresowanego do złożenia odwołania do Walnego Zebrania w przypadku jego wykreślenia względnie wykluczenia ze stowarzyszenia.
- Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia kandydatowi lub członkowi.
- Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu członkowi przysługuje nadal prawo członka stowarzyszenia.
§ 11
 Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu i brania udziału w głosowaniu,
2. Wybierania do wszystkich władz klubu,
3. Uczestniczenia w zebraniach Zarządu klubu,
4. Zgłaszania uwag i wniosków,
5. Korzystania z potencjału sportowego klubu.

§ 12
 Członkowie  honorowi mają prawo:
1. Brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
2. Zgłaszać propozycje i wnioski wobec Zarządu klubu,
3. Korzystać z potencjału sportowego klubu na warunkach uzgodnionych z Zarządem klubu.

§ 13
 Udział w głosowaniu mają wyłącznie pełnoletni członkowie zwyczajni.
§ 14
 Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Ścisłe przestrzeganie Statutu KS „WICHER” Wierzchucino, stosowanie się do uchwał oraz wypełnianie obowiązków nałożonych przez władze klubu i Walne Zebranie,
3. Brać czynny udział w zebraniach, zawodach i imprezach organizowanych przez klub.

§ 15
Członkowie czynnie uprawiający dyscypliny sportowe powinni  wykonywać polecenia trenerów i instruktorów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć na zgrupowaniach rekreacyjno-sportowych.
§ 16
Prawa członkowskie można utracić w skutek:
1. Zwolnienia, na jego pisemny wniosek, potwierdzony uchwałą Zarządu klubu,
2. Skreślenia
- Na jego własny wniosek, zatwierdzony przez Zarząd klubu,
- Na wniosek kierownictwa sekcji, potwierdzony uchwałą Zarządu klubu,
3. Wykluczenie członka klubu może nastąpić po podjęciu uchwały przez Zarząd klubu, gdy członek swoim postępowaniem przynosi ujmę stowarzyszeniu, nie przestrzega zasad jego statutu, bądź nie podporządkowuje się uchwałom władz klubu,
4. Wykluczenie lub okresowe zawieszenie członka klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
5. Śmierci członka lub likwidacji Klubu.

Rozdział IV
Władze klubu
§ 17
 Władzami KS „Wicher” Wierzchucino są:
- Walne Zebranie,
- Zarząd klubu,
- Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób,
Walne Zebranie
1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą KS „Wicher” Wierzchucino.
2. Walne Zebrania odbywać się mogą jako:
-  Zwyczajne – zwołane jeden raz w roku,
- Nadzwyczajne – zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu klubu, Komisji Rewizyjnej lub ¼ ogółu członków zwyczajnych KS „Wicher” Wierzchucino.
 Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od chwili wpłynięcia wniosku żądającego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Kadencja władz klubu trwa 4 lata.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności 50% + 1 osób uprawnionych do głosowania.
§ 18
 Walne Zebranie członków klubu zwołuje Zarząd klubu przez ogłoszenie i zawiadomienie na piśmie członków przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania, podając porządek dzienny. Przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy, oprócz porządku dziennego, podać motyw zwołania zebrania.
§ 19
 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Ocena działalności sportowej i finansowo-gospodarczej klubu, rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi klubu lub odmowa jego udzielenia,
2. Ustalenia kierunków działalności Klubu oraz jego budżetu, z powoływaniem Sadu Koleżeńskiego
2. Wybór Zarządu oraz jego Prezesa, Komisji Rewizyjnej ,
3. Nadawanie godności członka honorowego klubu na wniosek Zarządu klubu po podjętej uchwale w głosowaniu jawnym,
4. Ustalenie ewentualnego wpisowego i wysokości ewentualnych składek członkowskich.
§ 20
Zarząd klubu
1. Zarząd klubu jest organem wykonawczym KS „Wicher” Wierzchucino.
2. Zarząd składa się z siedmiu członków. W razie zmniejszenia się jego składu, Zarząd może dokooptować nie więcej niż 1/3 składu Zarządu spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia. Wybór dokooptowanych członków musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie.
3. Zarząd klubu składa się z Prezesa oraz 2 Wiceprezesów ds. sportowych i finansowych, Sekretarza klubu i Skarbnika i dwóch Członków Zarządu.
4. Prezes Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów na okres czterech lat.
5. Prezes klubu przed wyborem przedstawia kandydatury na pozostałe funkcje zarządu, które następnie zostają zatwierdzone przez Walne Zebranie.
6. Do kompetencji Zarządu klubu należy:
- Przestrzeganie i realizacja uchwał Walnego Zebrania,
- Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania,
- Reprezentowanie klubu wobec władz państwowych, samorządowych, zakładowych i sportowych,
- Nadzorowanie działalności klubu zgodnie ze Statutem,
- Karanie i nagradzanie członków klubu,
- Zawieranie wszelkich umów oraz wydawanie pełnomocnictw i upoważnień w imieniu klubu,
- Zatwierdzanie sprawozdań i uchwał  na Walne Zebranie,
- Opracowywanie i realizacja okresowych planów prac,
- Opracowywanie ramowego preliminarza budżetowego klubu na dany rok oraz jego realizacja,
- Zatwierdzanie pracowników etatowych klubu,
- Uchwalanie wewnętrznych regulaminów klubu.
- Aktualizację ilości członków Klubu
7. Zebranie Zarządu klubu może zostać zwołane przez Prezesa lub Wiceprezesa lub na wniosek minimum trzech członków Zarządu względnie Komisję Rewizyjną.
8. Zebranie Zarządu klubu winno odbywać się dwa razy w miesiącu,
9. Uchwały zapadają większością głosów przy udziale 50% + 1 członków Zarządu, a w przypadku równości decyduje głos Prezesa klubu.
Komisja Rewizyjna
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Walne zebranie zgłasza kandydaturę na przewodniczącego komisji rewizyjnej i po akceptacji przez Walne Zgromadzenie większością głosów 50 % + 1 osób dokonuje wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłasza dwóch kandydatów do komisji Rewizyjnej , którzy otrzymują akceptację Walnego zebrania.
§ 22
 Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności statutowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości i zgodności z obowiązującymi przepisami,
2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu, zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dotyczących przyjęcia i zatwierdzenia rocznego bilansu klubu,
3. Przeprowadzenie kontroli opłacania ewentualnych składek członkowskich i stawiania w tym przedmiocie stosownych wniosków,
4. Przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wydawanie stosownych poleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
5. Wystąpienie z wnioskiem o zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
6. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu klubu,
7. Czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu przez wszystkich członków i władze klubu.
§ 23
W przypadku konieczności dopełnienia składu Komisji Rewizyjnej, wyboru uzupełniającego do w/w komisji dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Klubu większością głosów w głosowaniu jawnym.

Rozdział V

Fundusze i majątek klubu
§ 24
1. Fundusze KS „Wicher” Wierzchucino stanowią:
- Wpisowe i składki członkowskie członków klubu,
- Dotacje zakładów pracy, samorządu terenowego, subwencje władz państwowych, organizacji sportowych, związkowych zarówno w gotówce jak i w naturze,
- Darowizny od osób fizycznych i prawnych,
- Wpłaty z wypożyczenia i transferów zawodników,
- Wpływy z zawodów i imprez sportowych, oraz opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego i urządzeń sportowych klubu,
- Wpływy uzyskane z prowadzonej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.
 Zarządzanie funduszami i majątkiem klubu leży w gestii Zarządu.
 Rok obrachunkowy kończy się równocześnie z rokiem kalendarzowym.

2. Majątek klubu stanowią urządzenia i sprzęt sportowy służące do uprawiania sportu wyczynowego i masowego oraz do rekreacji, wypoczynku i odnowy oraz majątek służący do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.
3. Klub jest użytkownikiem obiektów, urządzeń sportowych służących do uprawiania sportu wyczynowego i masowego oraz do rekreacji, wypoczynku i odnowy. Jest użytkownikiem obiektów i urządzeń stanowiących bazę wraz z wyposażeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 25
 Fundusze Klubu służą do realizacji celów statutowych, a także do pokrywania kosztów działalności klubu. Na realizację wydatków na własne potrzeby klubu na dany rok kalendarzowy wymagana jest uchwała Zarządu klubu.
§ 26
 Sposób zaciągania i realizacji zobowiązań:
Za podjęte przez siebie zobowiązania klub odpowiada całym swoim majątkiem,
Decyzje Zarządu w dziedzinie wszelkich zobowiązań Klubu podpisują dwie upoważnione osoby . Osobami upoważnionymi do składania podpisu są: Prezes Klubu, Wiceprezes ds. sportowych, Wiceprezes ds. finansowych, i  Skarbnik
Zarząd może określić rodzaje zobowiązania, które w imieniu Zarządu podpisują dodatkowo wytypowani członkowie Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie klubu
§ 27
 Dokonywanie wszelkich zmian i poprawek Statutu leży tylko i wyłącznie w kompetencjach Walnego Zebrania. Zmian tych można dokonać na mocy uchwały Walnego Zebrania, która zapada zwykłą większością głosów przy udziale 3/4 członków klubu w głosowaniu jawnym.
Rozwiązanie KS „Wicher” Wierzchucino może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania i zgody władz rejestrujących przy udziale 3/4 członków klubu większością 2/3 głosów.
§ 28
 O przekazaniu majątku w razie rozwiązania klubu decyduje Walne Zebranie za zgodą władz rejestrujących.

 

Uwaga końcowa:
 Treść statutu opracowano na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach

Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 7.04.1989 r., Dz. U. Nr 14 poz. 86 z 7.04.1990 r., Dz. U. Nr 27 poz. 118 z 7.04.1996 r. oraz o ujednolicony tekst ustawy wydany w najnowszych zmianach – ważny od dnia 9 kwietnia 1996 r.

TRENINGI

PIERWSZA DRUŻYNA
 

PONIEDZIAŁEK - 19:00 

ŚRODA - 19:00  

MIEJSCE : ORLIK W WIERZCHUCINIE  


SEKCJA R. 2008/09
PONIEDZIAŁEK - 16:30
 
ŚRODA - 16:30
 
MIEJSCE : ORLIK W WIERZCHUCINIE 
 
 
 

SEKCJA R. 2005/06

WTOREK - 16:30
CZWARTEK - 16:30

MIEJSCE : ORLIK  WIERZCHUCINO 

                                                             SEKCJA R . 2010/11

                                          

                                                  PONIEDZIAŁEK - 13:30 do 15:00

                                                 ŚRODA - 13:30 do 15:00

                                            MIEJSCE : ORLIK WIERZCHUCINO

 

Reklama

Ostatnie spotkanie

Arka PrusewoKS Wicher Wierzchucino
Arka Prusewo 3:1 KS Wicher Wierzchucino
2018-11-04, 13:00:00
BOISKO W PRUSEWIE
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
Solar Władysławowo 12:1 Relaks Mechowo
GKS Linia 1:1 Puma Darżlubie
KKS Koleczkowo 9:3 Sokół Strzelno
Stolem II Gniewino 6:0 Ajax Leśniewo
Huragan Smolno 2:2 Nórda Karwia
Arka Prusewo 3:1 KS Wicher Wierzchucino

KONTAKT - TRENERZY

SEKCJA SENIORSKA
ADAM KRAMPIKOWSKI 
886-796-042


SEKCJA R - 05/06
KAROL LESSNAU 
884-210-180

 SEKCJA R - 10/11
BARTOSZ PIPKA
660-792-778
SEKCJA R - 2008/09
ŁUKASZ CZARNECKI  
663 360 393

 

ŁĄCZY NAS PIŁKA

POLECAMY

Logowanie

OGŁOSZENIA